Regulamin Serwisu

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy prezentowany pod adresem www.deflegmin.com.pl (dalej: „Serwis”) udostępniany jest przez VP Valeant Sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów; Sąd Rejonowy w Rzeszowie; XII Wydz. Gospodarczy KRS Nr 0000473149; NIP: 813-36-66-251; REGON 180763801 – zwaną również w dalszej części niniejszego regulaminu „Spółką” lub „Administratorem”.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w obowiązujących przepisach polskiego prawa oraz w niniejszym Regulaminie. W razie sprzeczności pomiędzy obowiązującymi przepisami polskiego prawa i niniejszym regulaminem wiążące będą obowiązujące przepisy polskiego prawa. Serwis kierowany jest do osób pełnoletnich.
 3. Niektóre usługi lub funkcjonalności dostępne w Serwisie mogą być dodatkowo
  regulowane uzupełniającymi regulaminami. W każdym takim przypadku
  pierwszeństwo będą miały stosownie do zapisu ust. 2 powyżej obowiązujące
  przepisy.

II. Treść Serwisu

 1. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne i promocyjne dotyczące kwestii zdrowotnych i medycznych, w tym w szczególności dotyczące leku Deflegmin i innych produktów oferowanych przez Administratora.
 2. W ramach Serwisu mogą być też udostępniane inne usługi i funkcjonalności, w tym w szczególności możliwość kontaktu z Administratorem lub uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie od eksperta z danej branży.
 3. Treści publikowane w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. Treści te samodzielnie nie powinny być wykorzystywane do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w Serwisie. W każdym przypadku korzystania z serwisu ewentualne działania planowane w oparciu o informacje znajdujące się w Serwisie należy uprzednio skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub
  farmaceutą i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
 4. W Serwisie mogą być prezentowane opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Serwisu lub wyciągi z artykułów prasowych. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki ani stanowić jakichkolwiek deklaracji składanych przez Spółkę, co nie uchybia odpowiedzialności Spółki w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w tym zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących reklamy.

III. Prawa własności intelektualnej

 1. O ile nie wskazano inaczej, materiały prezentowane w Serwisie (dalej: „Materiały”) objęte są prawami autorskimi Administratora lub podmiotów trzecich, a także mogą stanowić znaki towarowe lub być objęty innymi prawami ochronnymi. Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów o dozwolonym użytku utworów zawartych w art. 23-35
  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych żaden element Serwisu nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich do tego elementu Serwisu. W ramach dozwolonego użytku utworów, o którym
  mowa powyżej dozwolone jest w szczególności kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu do użytku osobistego użytkownika.
 2. Poprzez korzystanie z materiałów udostępnionych w Serwisie użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych materiałów poza prawami określonymi przez obowiązujące przepisy.

IV. Obowiązki użytkownika Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do powstrzymania się od niezgodnych z przepisami działań destabilizujących funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik jest również zobowiązany podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Serwisu jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym oprogramowaniem.
 2. W przypadku dopuszczenia przez Administratora możliwości zamieszczania w Serwisie treści przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania wyłącznie treści, co do których przysługują mu niezbędne prawa oraz które nie będą naruszać obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, jak również treści stanowiących reklamę lub reklamę ukrytą.
 3. W przypadku wskazanym w ust. 2 powyżej użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie treści, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

V. Łącza do innych witryn

 1. Administrator informuje, iż – o ile inaczej nie wskazano w Serwisie lub na stronie docelowej – nie kontroluje stron i witryn internetowych, do których linki znajdują się w Serwisie. Z zastrzeżeniem podanego wyjątku są one niezależne od Spółki i nie zostały przygotowane przez Spółki. Ponadto obecność w Serwisie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że Spółka w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też popiera możliwości jej wykorzystania. Po przejściu na inną witrynę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi na niej zawartymi. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych w Serwisie.
 2. Witryny zewnętrzne mogą zawierać hipertekstowe łącza do Serwisu. Spółka nie bada, nie sprawdza, nie zatwierdza treści, reklam, produktów lub innych elementów dostępnych za pośrednictwem takich witryn.

VI. Dane osobowe i inne informacje

 1. Administratorem danych osobowych jakie mogą być gromadzone w związku z korzystaniem przez z Serwisu jest Administrator.
 2. W przypadku zbierania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu ich podanie jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi w Serwisie takich jak np. udzielanie jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytania. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204 z późn. zm.). Dane takie mogą być powierzane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich zmiany, poprawiania, uaktualniania oraz usuwania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
  a.
  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres :
  deflegmin@valeant.com
  b. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów.
 4. Serwis nie jest przeznaczona do przyjmowania od użytkowników informacji poufnych. Dlatego też, z wyjątkiem danych osobowych, wszelkie informacje bez względu na ich formę – dokumenty, dane, grafikę, pytania, sugestie, pomysły, komentarze uwagi czy inne – przekazywane Spółce za pośrednictwem Serwisu nie będą w żadnym razie traktowane jako poufne. Przekazując Spółce materiały użytkownik oświadcza, iż posiada do nich niezbędne uprawnienia i udziela Spółce nieodpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie,
  modyfikowanie oraz w pozostałym zakresie wskazanym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także prawo do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji. Ponadto użytkownik upoważnia Spółkę do korzystania z wszelkich pomysłów, know-how itp. zawartych w takich informacjach.

VII. Polityka prywatności

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze użytkownika zapisywane mogą być krótkie informacje tekstowe zwane
  „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) dokument Polityki Prywatności dostępny na stronie www.deflegmin.com.pl/polityka-prywatnosci

VIII. Zastrzeżenia

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były dokładne i aktualne jednakże nie gwarantuje, że informacje zawarte w Serwisie będą precyzyjne, aktualne i kompletne. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian do treści Serwisu.

IX. Dostępność i warunki techniczne

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  a. nie ma technicznej możliwości przygotowania Serwisu wolnego od jakichkolwiek wad;
  b. wady mogą powodować w szczególności czasową niedostępność Serwisu;
  c. na funkcjonowanie Serwisu mogą mieć wpływ zdarzenia i/lub okoliczności leżące poza kontrolą Spółki np. mające związek ze środkami transmisji danych i komunikacji między użytkownikiem a Spółką oraz między Spółką a innymi sieciami.
  d. Spółka i/lub jej dostawcy może (mogą) w każdym czasie zmieniać lub ograniczać dostępność, tymczasowo lub na stałe, całości lub części
  Strony w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i/lub wprowadzenia usprawnień i/lub zmian na Stronie.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak nie gwarantuje ich nieprzerwanej dostępności.
 3. Dostęp i korzystanie z serwisu możliwy jest za pośrednictwem aktualnych wersji popularnych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer/Edge, Opera) dla użytkowników korzystających z komputerów, tabletów oraz smartfonów z dostępem do sieci Internet. W celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu niezbędne jest również włączenie
  obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

X. Zawarcie umowy i reklamacje

 1. Do zawarcia pomiędzy Administratorem a użytkownikiem Serwisu umowy o świadczenie usług w zakresie korzystania z Serwisu dochodzi w momencie wpisania przez użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania tej umowy dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres:
  deflegmin@valeant.com.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowegosposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckimprzy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurzeoraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckichznajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe _ rozwiazywanie_ sporow _ konsumenckich.php https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Administrator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w regulaminie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem zapisów ust. X powyżej wszelkie spory dotyczące Serwisu, jego funkcjonowania i treści oraz spory dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzygać będą polskie sądy powszechne właściwe stosownie do obowiązujących przepisów.
 2. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą komunikowane użytkownikom na stronie Serwisu.
 3. Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik
  powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.